Λόγος

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. 10874.—Λόγος της Α. Έξοχότητος τοΰ Κυβερνήτου της 'Ηγεμονίας Σάμου κ. Μ[ιλτιάδου] Άρίστάρχου. Εκφωνηθείς έν Χώρα Σάμου, τήν 15 Μαΐου 1859, κατά τήν εναρξιν τής Γενικής τών Σαμίων Συνελεύσεως. Έν Σάμω. Έκ τοΰ Ήγε- μονικοΰ Τυπογραφείου Διευθυνομένου ύπό Δ. Φωτιάδου. 1859. Εις 8ον, σ. 10. ΒΚΧ 8412. -*
  3. Μ[ιλτιάδου] Άρίστάρχου