Ψαλτήριον του προφήτου και βασιλέως Δαυΐδ

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. 10861. — Ψαλτήριον τοΰ προφήτου και βασιλέως Δαυΐδ μετά των εννέα φδών και της ερμηνείας, δπως δεί στιχολογεϊσθαι το ψαλτήριον εν ολω τώ ένιαυτφ. "Εκ- δοσις δευτέρα τή εγγράφω αδεία της αγίας τοΰ Χρίστου μεγάλης Εκκλησίας, Έν Βενετία εκ της εκκλησιαστικής τυπογραφίας τοΰ Φοίνικος 1858. Εις 8ον, σ. 109 ¦+ 1 α. ά. Μονή Γωνίας Κρήτης. -»-