Τελωνιακόν Δασμολόγιον.

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. 10828. — Συλλογή περιέχουσα τά άφορώντα το Τελωνιακόν Δασμολόγιον. "Ητοι Τον Νόμον, μετά τής εκθέσεως προς τάς Βουλάς' το προς έκτέλεσιν αύτοΰ Βα- σιλικόν Διάταγμα και τάς προς έκτέλεσιν αμφοτέρων εκδοθείσας 'Οδηγίας Εξεδόθη αδεία τοϋ επί τών Οικονομικών 'Υπουργοί. 'Εν 'Αθήναις, έκ τοϋ βασιλικοϋ Τυπογρα- φείου. 1857. Είς 8ον, σ. 95. Ψευδόιιτλος : Τελωνιακόν Δασμολόγιον. IB 53, 944.