Αμαρτωλών Σωτηρία

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. 10921.-Βιβλίον ώραιότατον, καλοΰμενον 'Αμαρτωλών Σωτηρία, συντεθέν εις κοινήν των Γραικών διάλεκτον παρά Άγαπΐου μονάχου τοΰ Κρητός, Τοΰ εν τω Άνίω "Ορει τοΰ "Αθω άσκήσαντος. Νεωστί μετατυπωθέν, και εκ πολλών σφαλμάτων μετά πάσης επιμελείας έκκαΟαρθέν. Έν Βενετία. Παρά Νικόλαο) Γλυκεΐ τω εξ 'Ιωαν- νίνων. 1817. Εις 8ον μέγα, σ. η' + 400. ΓΕΝ—. #
  3. Άγαπΐου μονάχου τοΰ Κρητός