Ποιήσεις Πολιτικαί.

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. 10918. — Ποιήσεις Πολιτικαί. Περιεχόμενον : Ό Φεβρουαριανός εξόριστος.— Το φάσμα της Πατρίδος.—Ή Πρωτομαγιά τών εν Σμΰρνη έξορίστων τοϋ 1862.—Έμ- βατήριον τοΰ λαοΰ.— Τα δάκρυα.— Σωτηρία και σπαθί (η το σΰνθημα της 11 Όκτω- βρίοΐ').—Ό χαιρετισμός της Πατρίδος.— Ή σκιά τοΰ Όμηρου. 'Υπό Χριστόφορου Σαμαρτσίδου. "Εκδοσις πρώτη Κεκοσμημένη δι' οκτώ Εικόνων. Έν "Αθήναις, Έκ της τυπογραφίας co Λόγιος Έρμης» 1863. Είς 16ον, σ. 64. ΕΦΛ. Ν. Φ. 4669.
  3. ΧριστόφορουΣαμαρτσίδου.