Κανονισμός της εν Σμύρνη Ευαγγελικής Σχολής

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. 10907. - Κανονισμός τής έν Σμύρνη Ευαγγελικής Σχολής. Έν Σμύρνη εκ τοΰ τυπογραφείου Π. Μαρκοπούλου. 1862. Εις 8ον, σ. Κ!. ΑΧΔ—. Φωτογραφία τοΰ εξωφύλλου έν π. Μικρασιατικά Χρονικά 6(1955) 395.