Ελαίαν ή 'Ανατολή Τ' την κεφαλήν φορούσα

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. 10842.-"Ετος νέον 1858. [κάτω:] Ό διανομεΰς τής "Ανατολής. Μφ. 0.23x0 31. 2τίχοι. "Αρχ. Έλαίαν ή 'Ανατολή Τ' την κεφαλήν φορούσα-----IB, 90. *