Κανονισμός της έν Αθήναις υπό την προστασίαν της Α. Μ. του βασιλέως Όθωνος Ιατρικής Εταιρείας.

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. 10844. - Κανονισμός τής έν 'Αθήναις ύπό την προστασίαν τής Α. Μ. τοΰ βασιλέως "Οθωνος 'Ιατρικής Εταιρείας. Εις 8ον, σ- 2 ά. ά. + πλέον τών 14. Έκ τοΰ ΈΕτνικοΰ Τυπογραφείου. Τό έν σ. 2 α. «. Διά- ταγμα φέρει χρονολογίαν : 30 Δεκεμβρίου 1858. ΒΚΧ 13476. *