Νέον έτος

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. 10877.-Νέον έτος 1859. 1 'Ιανουαρίου— [κάτω:] ό υπεύθυνος και δια- νομεύς τής Ελπίδος Ίω. Σερβέτας. Μφ. 0.23x0.31, δίστηλον, εις πεζόν. Πολιτικού περιεχομένου. IB 90. 66
  3. Ίω. Σερβέτας.