Αραβικόν Μυθολογικόν

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. 10837. - Άραβικόν Μυθολογικόν περιέχον διηγήσεις και συμβεβηκότα λίαν περίεργα και ώραϊα. Συντεθέν εις την αραβικην διαλεκτον παρά τοΰ πολυμαθούς