Διακήρυξις της ΙΑ' Βουλής περί Ενώσεως.

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. 10865. Διακήρυξις της ΙΑ' Βουλής περί Ενώσεως. 15 'Ιανουαρίου 1859. Μφ. Έν τέλει: Κέρκυρα τη 15 'Ιανουαρίου 1859. Ό υπεύθυνος συντάκτης Γεράσιμος Μοραΐ- της. Τυπογραφεΐον Έρμης 'Αντωνίου Τερζάκη. Παράρτημα ιοΰ μη' αριθ. της Νέας 'Εποχής UH. MG. 1204. 8. *