Το Νομοσχέδιον περί αδάσμου κυκλοφορίας

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. 10834. — Το Νομοσχέδιον περί άδάσμου κυκλοφορίας Εντός τοΰ κράτους τών προϊόντων αύτοΰ [έν τέλει:] Α[ριστοτέλης] Β[αλαωρϊτης], Κέρκυρα, 6 'Ιουλίου 1857 ε. ά. Τυπογραφεΐον Ερμής. Είς 8ον, σ. 13. ΚΔ—. -Η-
  3. Α[ριστοτέλης] Β[αλαωρϊτης]