10834. — Το Νομοσχέδιον περί άδάσμου κυκλοφορίας Εντός τοΰ κράτους τών προϊόντων αύτοΰ [έν τέλει:] Α[ριστοτέλης] Β[αλαωρϊτης], Κέρκυρα, 6 'Ιουλίου 1857 ε. ά. Τυπογραφεΐον Ερμής. Είς 8ον, σ. 13. ΚΔ—. -Η-
Α[ριστοτέλης] Β[αλαωρϊτης]

Το Νομοσχέδιον περί αδάσμου κυκλοφορίας

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Το Νομοσχέδιον περί αδάσμου κυκλοφορίας