Οχληρόν το νέον έτος! μέ την λύραν εις τας χείρας

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. 10859. —1858. Ό διανομεύς τής Βασ. Εφημερίδος.----- Μφ. 0.23 χ 0.32. Στίχοι. "Αρχ. Όχληρόν τό νέον έτος! μέ τήν λύραν εις τάς χείρας- - - IB. 90 -»¦