Ύμνος εις Αμαλίαν βασιλείαν ως εγήματο Οθωνι τω των Ελλήνων βασιλεί,

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. 10926. - "Υμνος εις Άμαλίαν βασιλείαν ως έγήματο "Οθωνι τω τών Ελλή- νων βασιλεΐ, έποίησεν Ιωάννης Παΰλος Έρνέστος Γρευήρος παλαιοπυργίτης. Εις 4ον, φ. 2 ά. ά. Ποίημα έκ 34 στίχων έν άρχ. ελληνική. "Αρχ. ή μήν, "Ελληνες, χρεΐος μέγ' όφείλομεν ΰμμιν ----- Συγγραφεύς ό Jolianii Paul Ernest Grewer έ| 01denburg."Av8u χρο- νολογίας, αλλά τοϋ 1836. ΓΕΝ—. -Η·
  3. Ιωάννης Παΰλος Έρνέστος Γρευήρος