Δύο έπιστολαί προς τον κ. Κωνσταντίνον Λομβάρδον, συντάκτην της «Φωνής του Ιονίου»

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. 10839.—Δύο έπιστολαί προς τον κ. Κωνσταντΐνον Λομβάρδον, συντάκτην της «Φωνής τοΰ Ιονίου» [έν τέλει:] Ίωσήφ Μομφερράτος Έν Κεφαλληνία, τυπο- γραφεΐον «ή Κεφαλληνία». 'Οδός Φουσάτου 1858. Εις 4ον, σ. 3. Διαμαρτυρίαι δια χάς και' αύτοΰ νύξεις έν τ\) ρηθείσι] έφημερίδι. ΛΧΔ—. •W-
  3. Ίωσήφ Μομφερράτος