Καταστατικόν της εν Πάτραις Ασφαλιστικής Εταιρίας

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. 10871.-Καταστατικόν της εν Πάτραις'Ασφαλιστικής Εταιρίας αϊ Πάτραι. Εις 4ον, σ. 7+1 ά. ά. Τοϋ 1859. IB 118, 1849. -Χ-