Υμνος Εις την παρά της Αυτού Εξοχότητος του κυρίου Βαρόνου Σίμωνος Σίνα

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. 10858.— "Υμνος Εις την παρά της Αύτοϋ Έξοχότητος τοϋ κυρίου Βαρόνου Σίμωνος Σίνα, κ τ.λ. έν Βιέννη τελεσθεΐσαν εορτήν της είκοσιπενταετοΰς Βασιλείας της Αύτοϋ Μεγαλειότητος τοΰ Βασιλέως της Ελλάδος "Οθωνος τοΰ Πρώτου, μελο- ποιηθείς ύπο Β. Ρανδχάρτιγγερ, πρώτου ύποδιευθυντοΰ της τών έν Βιέννη Άνα- κτορίων Κ. Β Καπέλλης, ίππότου τοΰ Τάγματος τοΰ αγίου Λουβοβίκου αξιωμένου πολλών χρυσών μνημονοισμάτων, ίδρυτοΰ και διευθυντού της νέας Ελληνικής Εκκλη- σιαστικής Μουσικής, και μέλους πολλών φιλαρμονικών Εταιριών. (Δύναται ίνα με- ταχειρισθή ως 'Εθνικός "Υμνος), Fest - Gesang zu der von Seiner Excellenz dem Herrn Baron Simon von Sina etc in Wien veranlassten Feier der funfundzwanzjah- rigen Thronbesteigung Seiner Majestat, des Konigs Otto I. von Griechenland, in Musik gesetzt von B. Randhnrtillger, ersten Κ. Κ. V. Hofkapellraeister Ritter des St: Ludwigordens von Lucca, luhaber mehrerer Kiinstler - Medaillen, Griinder und Direktor der neuen griechischen Kirchenmusik und Mitgliede viller Philhar- monischerGesellschaften. (Kann als Volks-Hytnne verwendet werden). Op. 110. Pr. 1 Fl. Εις φύλλον, σ. 7+4 α. ά. Κείμενον μετά της μουσικής, δι' άρμόνιον ή κλειδοκύμβαλον, και τετραφωνίαν. "Ανευ χρονολογίας, αλλά τοΰ 1858. ΒΚΧ 13113. -»¦
  3. Β. Ρανδχάρτιγγερ