Γραμματεία της Γερουσίας

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. 10887. - Γραμματεία τής Γερουσίας Κέρκυρα, 11 'Απριλίου 1860. Ευγενή Κΰριε,..... Είς φύλλον, σ. 68. Περιέχει τό Καταστατικόν της 'Ιονικής Τραπέζης, της 4 Δεκεμβρίου 1859. -Η-