Δοκίμιον περί Ανωμάλων και Ελλιπών Ρημάτων της Γαλλικής Γλώσσης

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. 10867. - Δοκίμιον περί 'Ανωμάλων και Ελλιπών Ρημάτων της Γαλλικής Γλώσσης, Ύπό Ιωακείμ 'Ιωσήφ Φοιτητοϋ τοΰ Όθωνείου Πανεπιστημίου.— «"Εργον — άμείνω», Ήσιόδ. έ'ργ. και ήμέρ.— "Αθήνησι, Τΰποις και βιβλιοπωλεία.) Π. Α. Σα- κελλαρίου (Κατά την όδόν Ευαγγελιστρίας αριθ. 14). 1859. Εις 8ον, σ. 131 + 1 ά. ά. ΒΚΧ 7535. *
  3. Ιωακείμ 'Ιωσήφ