Υπόμνημα Γ' κατά της κακής εν γένει πολιτικής πορείας του Όθωνος.

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. 10913.— 'Υπόμνημα Γ' κατά τής κακής έν γένει πολιτικής πορείας τοΰ "Οθω- νος. Έν Σμύρνη 1862. Είς 8ον, — ΕΤΒ 277. -Χ-