Σύνοψις της Ιεράς Ιστορίας εκ των βιβλίων της Παλαιάς και ΝέαςΔιαθήκης,

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. 10897. — Σύνοψις τής 'Ιεράς 'Ιστορίας εκ τών βιβλίων τής Παλαιάς και Νέας Διαθήκης, συναρμολογηθεΐσα υπό Γ. Γενναδίοο. Κατ' έγκρισιν τής 'Ιεράς Συνόδου. °Εν Σμΰρνη. εκ τής τυπογραφίας Π. Μαρκοπούλου. (Εντός τής Ευαγγελικής Σχολής αριθ. 17). 1860. Εις 8ον, σ. 80. ΒτΣ. 660. *