Πίναξ γενικός των ασθενών της Αστυκλινικής του έτους 1858.

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. 10878. — Πίναξ γενικός των ασθενών της Άστυκλινικής τοΰ έτους 1858. Εις 4ον, σ. 3. "Ανευ έτους, αλλά τοΰ 1859. UH. MG. 1204. 8. -Β-