Σύντομος Πραγματεία περί των διαθέσεων του Χριστιανού προςτον Θεόν

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. 10857. — Σύντομος Πραγματεία περί των διαθέσεων τοΰ Χριστιανού προς τον Θεόν.— 'Αγαπήσεις— καρδία σου. (Ματθ. κβ. 37.)—Έν Σμύρνη, εκ τού τυπο- γραφείου Μέλητος. 1858. Εις 8ον μικρόν, σ. 48 ΑΧΔ —. #-