Το Πεπρωμένον

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. 10899.-Τό Πεπρωμένον, Μεταφρασ&έν, ελευθέρως εκ τοΰ Άγγλικοΰ είς τήν Γαλλικήν ύπό Άλφόνσου Βίολέ Έκ δέ ταύτης εις τήν καθομιλουμένην υπό Π. Λουκίδου. 'Εν Κωνσταντινουπόλει, τΰποις Ι. Λαζαρίδου. 1860. Είς 8ον μικρόν, σ. ε' + 7 — (πλέον τών 238, τοΰ αντιτύπου δντος κολοβού). ΠΚ. Φα 434. *
  3. Άλφόνσου Βίολέ