Αί μεγάλαι επιστημονικαί και βιομηχανικαί ανακαλύψεις παρά τοις αρχαίοις και τοις νεωτέροις

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. * 8104. — Αί μεγάλαι επιστημονικά! και βιομηχανικοί ανακαλύψεις παρά τοΐς άρχαίοις και τοΐς νεωτέροις ύπό Αοοδοβίκοο Φιγίέροο. "Οπως χρησιμευση ώς βιβλίον αναγνώσεως εις τά δημοτικά Σχολεία. Μεταφρασθέν έκ τοϋ Γαλλικοϋ ύπό Α. Φατσέα, Καθηγητοϋ. (Τυπωθέν συναινέσει τοϋ ιδιοκτήτου τοϋ πρωτοτύπου) 'Αθήναι, τι'ιποις Χ. Ν. Φιλαδελφέως, (Παρά τή Πΰλη τής 'Αγοράς, 'Αριθ. 420.) 1860. Εις 8ον, σ. η'+l α. ά. + 320. ΕΒΕ. Φ. Ε. 864'-, ΙΜΚ—, ΦΣΠ—.
  3. Λουδοβίκου Φιγιέρου