Ψαλτήριον

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. 8095. Ψαλτήριον Λαοίδ τοΰ Προφήτου και Βασιλέως μετά τών ωδών. Έν Βενετία έκ τοΰ έλληνικοΰ τυπογραφείου τοΰ αγίου Γεωργίου 1859 Εις 8ον, α. 161). ΜΙΒ 2661.
  3. Δαυίδ του Προφήτου