Ανθολογία

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. 10900. —'Ανθολογία ήτ°ι Συλλογή διαφόρων 'Ασμάτων, ηρωικών, κλεπτικών και ερωτικών, μετά τών λυρικών και βακχικών τοΰ Άθαν. Χριστοπούλου. Έκδοσις έκτη Έπηυξημένη και διορθωμένη. Άθήνησι, τΰποις Ν. Άγγελίδου. οδός Ντέκα. 122. 1861. Εις 8ον μικρόν, σ. 296. ΕΦΛ. Ν. Φ. 121.
  3. Άθαν. Χριστοπούλου