Άνθος Χαρίτων

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. 10920. - Νέον "Ανθος Χαρίτων Άνακαινισμένον, αύξημένον, και στολισμέ- νον με Διδασκαλίαις, Παρομοίωσες, και Παραδείγμαια αρμόδια εις τάς άρετας, και ελαττώματα, περί των οποίων ομιλεί. Βιβλίον ώφελιμώτατον εις κάθε άνθρωπον, και μάλιστα εις όποιον έπιποθεΐ να μάθη τάς δυο τόβον κοιναΐς- Γλώσσαις, Ίταλικήν, και άπλήν Ρωμαϊκήν. Νεωστ'ι τυπωθέν, και μετά ακριβούς επιμελείας διορθωθέν. Ένε- τίησι. 1802. Παρά Νικολάο> Γλυκεΐ τω εξ "Ιωαννίνων, Εις 8ον, σ. 182. "Εναντι, δεξιά, ό τίτλος ίιαλιστί. ΛΧΔ— ¦*