Λεξικόν Γαλλο-ελληνικόν

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. 10847. - Λεξικόν Γαλλο-ελληνικόν πληρέστεοον τών άχρι τοΰδε εκδοθέν- των, περιέχον δε και τους ειδικούς δρους τών επιστημών, τών τεχνών, κτλ., τους μη ευρισκομένους εν τφ τών κκ. Σκαρλάτου και Α. Κορομηλά, παρά Α. Μ. II. Λαάσ- σοο ζοό Άγοένβο μέλους τοΰ Γαλλικού πανεπιστημίου και της εν Παρισίοις 'Ασιατι- κής εταιρίας Παρά Μαισοννεύω και Συντρ. βιβλιοπώλαις και εκδόταις συγγραμμάτων εις άνατολικάς και άλλας ξένας γλώσσας συντεταγμένων, quai Voltaire, 15. Έν Πα- ρισίοις. 1858. Εις 8ον, ο. 8 ά. ά. + 934. Έν τέλει: Paris Imprimerie de Cosson, rue tlu Four-St-Ger- main, 45. Συγγραφεύς ό Ε. Μ. Laass d'Aguen. ΓΕΝ. Gr. L. 410. *
  3. Ε. Μ. Laass d'Aguen