Μαθήματα Χριστιανικής Διδασκαλίας

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. * 8094 α-Χριστιανικής Διδασκαλίας μάθημα Τμήματος Β'. Ιεράς 'Ιστορίας Σύνοψις, πρώτον μεν εκδοθείσα ύπό Α. Κορα^, Νϋν δε προς χρήσιν των Δημοτικών Σχολείων εκδοθείσα το εννατον. Ύπό Σ. Κ. Βλαστοί). Έν Αθήναις, εκ τοΰ τυπογραφείου Σ. Κ. Βλαστοΰ. Κατά την όδόν Έρμου, αριθ. 212. 1859. Εις 16ον, σ. 81. ΒΚΧ 10118.
  3. Α. Κοραή