Κατάλογος των βιβλίων των παρά τω ελληνικώ τυπογραφείω του Αγίου Γεωργίου ευρισκομένων.

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. 10902. — Κατάλογος τών βιβλίων των παρά τω έλληνικώ τυπογραφείω τοΰ 'Αγίου Γεωργίου ευρισκομένων. 1861 Έν Βενετία. Εις την Πιετα', 'Αρθ. 3647. Εις 8ον, σ. 48. ΑΧΔ-.