Τα κομψά συμβεβηκότα

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. 10911· — Τά κομψά συμβεβηκότα τοΰ κόμητος Μάσταη Φερέτη. Πρώην υπολοχαγού τοΰ ίππικοΰ. Νΰν δε Πίου Θ'. Διηγηθέντα υπό μιας καλογραίας εϊς ενα σανδαλοφόρον καλόγηρον. (Έκ τοΰ Ιταλικού.) Έν Κεφαλληνία, έκ τοΰ τυπογραφείου «Ή Κεφαλληνία.» 1862. Εις 8ον, α. 23. ΑΧΔ—.