Ωδή

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. 8097. Ώδή επί τη εις Αθήνας έλεΰσει της Α. Υ. τοΰ Μεγάλου Δουκός Κωνσταντίνου, Άδελφοΰ τοΰ Αύτοκράτορος Πασών τών Ρωσσιών, 'Αλεξάνδρου τοΰ Β'. Ύπό Γ. Φινάλ^. Υπαλλήλου τοΰ υπουργείου της Δικαιοσύνης.Έγράφη τη 17 'Απριλίου 1859 'Ημέρα τών Γενεθλίων της Α. Μ. τοΰ Αύτοκράτορος Πασσών τών Ρωσσιών. Έν 'Αθήναις, έκ τοΰ τυπογραφείου της Αυγής. ('Οδός Άγ. Μάρκου και Μιλτιάδου). 1859. Εις 8ον μικρόν, σ. 46. ΔΑΚ—.
  3. Γ. Φινάλη