Ο φίλος των παίδων

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. 10910- — Ό φίλος τών παίδων Οπό Γεωργίου 'Αρχοντοπούλου. Έν Σμύρνη έκ της τυπογραφίας Π. Μαρκοπούλου. 1862. Εις 16ον, σ. 16. ΑΙΒ 98. *
  3. Γεωργίου 'Αρχοντοπούλου