Διοργανισμός της Λέσχης

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. 10889. - Διοργανισμός τής Λέσχης ό Ζάκυνθος 1860. [έν τέλει:] Τυπ. ή Αυγή. Είς 8ον, σ. 16. Πρβλ. αριθ. 8152. ΔΒΖ 3049.