Θυμέλη

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. 10916. - Θυμέλη Λυρικά Στιχουργήματα υπό Στ. Σκ. — Sunt bona - - - - avite liber. Martial.—Έν Κωνσταντινουπόλει 1863. Είς 4ον μικρόν, σ. 102. ΕΦΛ. Ν.Φ. 4945. "Ισως τοΰ Σταμάτιο» Σκίπι;. *
  3. Στ. Σκ.