10835.-Χρονικόν της βασιλείας Καρόλου τοΰ Θ'. Μυθιστόρημα 'Υπό Πρό- σπερος Μεριμαίου. Εις 4ον, σ. 108 δίστηλοι. Παράρτημα της Πανδώρας. Τοΰ 1857. ΒΒ—, ΓΕΝ. Per. 5δ. 4. #
Πρό-σπερος Μεριμαίου

Χρονικόν της βασιλείας Καρόλου του Θ'

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Χρονικόν της βασιλείας Καρόλου του Θ'