Χρονικόν της βασιλείας Καρόλου του Θ'

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. 10835.-Χρονικόν της βασιλείας Καρόλου τοΰ Θ'. Μυθιστόρημα 'Υπό Πρό- σπερος Μεριμαίου. Εις 4ον, σ. 108 δίστηλοι. Παράρτημα της Πανδώρας. Τοΰ 1857. ΒΒ—, ΓΕΝ. Per. 5δ. 4. #
  3. Πρό-σπερος Μεριμαίου