Καλλιγραφία Ελληνική, Γαλλική, και Γερμανική

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. 10870. - Καλλιγραφία 'Ελληνική, Γαλλική, και Γερμανική ύπό Περικλέους Κωνσταντινίδου Διδασκάλου. Άθήνησι 1859 'Εκάστη καλλιγραφία μή φέρουσα τήν ύπογραφήν μου καταδιώκεται. Τιμάται Δρ. 1.50 Ν. Στερογιάννης έχάραξε. Εις 8ον επίμηκες, φ. 1 α. ά.+ φ. 23. IB 82, 1398. *
  3. ΠερικλέουςΚωνσταντινίδου