Τελωνιακόν Δασμολόγιον του Βασιλέως της Ελλάδος

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. 10880. - Τελωνιακόν Δασμολόγιον τοΰ Βασιλέως της Ελλάδος μετά Των έπενεχθεισών τροποποιήσεων δια των κατόπιν εκδοθέντων Νόμων.Προσετέθησαν δε 1) Ό από 19 Μαρτίου 1843 Νόμος περί οργανισμού τών Τελωνείων, 2) Ό από 8 "Απρι- λίου 1843 όμ. περί τοϋ Τελωνιακού δικαιώματος τών εντός της Επικρατείας μεταφε- ρομένων εμπορευμάτων, 3) Το από δ 7βρίου 1857 Β. Δαύαγμα περί προσδιορισμού της τάρας τών εισαγομένων και εξαγομένων εμπορευμάτων. "Εκδοσις πληρέστατη, Προς χρήσιν τών απανταχού εμπορευομένων. 'Αδεία τοΰ επί τών Οικονομικών Υπουρ- γείου. Άθήνησιν έκ τού δημοσίου τυπογραφείου. 1859. ΕΙς 4ον, σ. 62. IB 52, 940. *