Στοιχειώδης Γραμματική της ελληνικής γλώσσης

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. 10826. — Στοιχειώδης Γραμματική τής ελληνικής γλώσσης συνταχθείσα μεν προς χρήσιν των σχολείων, εκδοθείσα δε δαπάνη Ι. Μάγνητος.Έκδοσις δευτέρα. Σμύρνη 1857. Εις 8ον, σ. — ΣΒ άρι». 356. •Χ