Τοις απανταχού Ελλησιν ιατροίς

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. 10898.— Τοις απανταχοΰ "Ελλησιν ίατροΐς [έν τέλει:] Ό έκπληρών χρέη Γραμματέως τής Εταιρείας Α. Αναγνωστάκης. Εις 8ον, σ. 4. "Ανευ χρονιάς, άλλα τοΰ 1860, δτε συνεστήθη ή 'Εταιρεία περί ί)ς τό ύπ' άριθ 10894 Καταστατικόν. ΑΧΔ—. *
  3. Α. Αναγνωστάκης.