10830. - Σύντομα 'Απομνημονεύματα περί Διονυσίου τοϋ Σολωμού, συγγρα- φέντα υπό Σπυρίδωνος Βελούδου, εν Βενετία εκ τοΰ ελληνικού τυπογραφείου τοΰ Αγίου Γεωργίου. 1857. Εις — σ. 16. Πρβλ. Φ. Μιχαλοπούλου, "Αγνωστοι ειδήσεις περί Σολωμού, έν έφημ. "Εθνος 11/10/47. -Η-
Σπυρίδωνος Βελούδου

Σύντομα Απομνημονεύματα περί Διονυσίου του Σολωμού

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Σύντομα Απομνημονεύματα περί Διονυσίου του Σολωμού