Αλέξιος ή αι τελευταίαι ημέραι των Ψαρρών, ιστορικό διήγημα

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. * 8107.-'Αλέξιος ή αί τελευταίοι ήμέραι τών Ψαρρών ιστορικόν διήγημα Άγ•(ελιχής Mr/.'u.rj μετοίφρασις 2πορίδ
  3. Αγγελική Πάλλη