Λόγος περί φιλομάθειας.

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. 10873.-Λόγος περί φιλομάθειας. 'Εκφωνηθείς έν Λιμένι Βαθέος τή 28 'Ιουνίου 1859. Έν τη ένάρξει τών Δημοσίων εξετάσεων τοΰ εν Σάμω Πυθαγορείου Γυμνασίου. Ύπό τοΰ Γυμνασιάρχου κ. Π. Α. Οικονόμου. Έν Σάμω εκ τοΰ ήγεμο- νικοΰ τυπογραφείου Διευρυνόμενου ύπό Δ. Φωτιάδου. 1859. Εις 8ον, σ. 18. ΒΚΧ 835. *
  3. Π. Α. Οικονόμου