Βασιλικός λόγος

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. 10864. Βασιλικός λόγος εκφωνηθείς την 29 'Οκτωβρίου 1859 κατά την εναρ- ξιν της Α. Συνόδου της έκτης βουλευτικής περιόδου. Μφ. UH. MG. 1204. 8.