Σύστημα Δογματικού και Πρακτικού Χριστιανισμού.

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. 10833. — Σύστημα Δογματικοΰ και Πρακτικού Χριστιανισμού. Τόμος Α'. Πε- ριέχων συντόμους πραγματείας περί Ψυχής — περί Θεού--περί τοΰ 'Ανθρώπου — περί τοΰ Θείου Νόμου — περί Πίστεως και περί Μετανοίας. 'Υπό τοΰ Αίδεσ. Έρ. Βένν. Σμύρνη, 1857. Εις 8ον μικρόν. Ύπύ ιόν άνω τίτλον συνεσταχώθησαν απλώς τά υπ' αριθ. 10702, 10733, 10734, 10768 και 10832 φυλλάδια. ΑΧΔ—. -Χ-
  3. Αίδεσ. Έρ. Βένν.