Αλφαβητάριον περιέχον τους εις τα δημοτικά σχολεία εν χρήσει της δευτέρας εκδόσεως πίνακας της αναγνώσεως

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. 10863. Άλφαβητάριον περιέχον τους εις τά δημοτικά σχολεία εν χρήσει της δευτέρας εκδόσεως πίνακας της αναγνώσεως. Εκδοθέν δια την εύκολίαν των δι- δασκομένων. Ύπό Γεωργίου Πολυμέρη. Τιμάται λεπτά 25. Έν Ερμουπόλει, εκ της Τυπογραφίας Γεωργίοτ» Πολυμερή. 1859. Εις Kiev, σ. 64. ΒΚΧ 7793. 10.
  3. Γεωργίου Πολυμέρη