Έκθεσις Περί μαθητών και μαθημάτων του έν Σύρω εμπορικού εκπαιδευτηρίου μετά τίνων σχετικών παρατηρήσεων

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. 10840 — "Εκθεσις Περί μαθητών και μαθημάτων τοΰ έν Σΰρορ έμπορικοΰ εκπαιδευτηρίου μετά τίνων σχετικών παρατηρήσεων ύπό τοΰ Διευθυντού Π. 'Aντωνιά- δου γενομένη την 10 'Ιουλίου 1858, ήμέραν τής ενάρξεως τών δημοσίων τοΰ τρίτου σχολαστικοΰ έτους εξετάσεων, ενώπιον τών επιτόπιων 'Αρχών και πλήθους πολλοΰ πο- λιτών, [εντέλει:] Έν Έρμουπόλει, Τΰποις Γ. Μελισταγοΰς Μακεδόνος. ('Οδός "Αγο- ράς αριθ. 673) 1858. Είς 8ον, σ. 16. Έν σ. 15 - 16 γαλλιστί ό λόγος τοΰ ύποδιευθυντοΰ Λ. Bonjour. KBX 847. *
  3. Π. 'Aντωνιά-δου