Έκτακτων Παράρτημα του Φωτός

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. 10905.—"Εκτακτων Παράρτημα τοΰ Φωτός. Ζήτω το 'Έθνος Έρρέτω ό τύ- ραννος, [κάτω:] Αθήναι 12 8βρίυυ 1862. Σοφ. Κ. Καρύδης Σωκρ. Α. Γορτύνιος. Μφ. 0.25x0.38. ΑΧΔ—. ¦*
  3. Σοφ. Κ. Καρύδης Σωκρ. Α. Γορτύνιος