Ακολουθία και βίος του αγίου ιερομάρτυρος και ισαποστόλου Κοσμά Του εν Αλβανία μαρτυρήσαντος

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. -«- 8106.—'Ακολουθία και βίος τοϋ αγίου ίερομάρτυρος και ϊσαποστόλου Κοσμά Τοϋ εν 'Αλβανία μαρτυρήσαντος έν ετει 1779. κατά μήνα Αϋγουστον. Συντεθεΐσα χάριν ευλάβειας και τϋποις έκδο{)εΐσα κόποις και αναλώμασι Θωμά Α. ΙΙασχίδοο. Έν Βουκουρεστίοις, έκ τής Τυπογραφίας Νήφωνος μητροπολίτου. 1860. Εις 4ον, σ. 18, μετά τής εικόνος τοΰ αγίου, εκτός κειμένου. ΒΚΧ 7831. 4.